Κατηγορίες Προστασίας IP Φωτογραφίες προϊόντος: 1

Κατηγορίες Προστασίας IP ηλεκτρικών εντομοπαγίδων και τι πρέπει να γνωρίζουμε

 

Οι περισσότερες Ηλεκτρικές Συσκευές Παγίδευσης Ιπταμένων Εντόμων (ΗΣΠΙΕ) διαθέτουν κατηγορία προστασίας IP20 (σπάνια αυτό αναφέρεται πάνω στην συσκευή ή στις οδηγίες χρήσης). Σε περιοχές όμως με παρουσία σκόνης ή νερού απαιτείται υψηλότερος βαθμός προστασίας από αυτόν. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει το επίπεδο προστασίας που χρειάζεται και να επιλέγει μία συσκευή που να πληροί το ελάχιστο των απαιτήσεων. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και οποιαδήποτε συσκευή υψηλότερης κατηγορίας  προστασίας.

 

Οι ΗΣΠΙΕ που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες/περιβάλλοντα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με βάση τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ασφαλείας  EN60529:1992.

Το επίπεδο προστασίας εξαρτάται από το περίβλημα της συσκευής.

 

Κωδικός IP: αποτελεί ένα σύστημα κωδικοποίησης που υποδηλώνει το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζει το περίβλημα της συσκευής αναφορικά με:

- την δυνατότητα πρόσβασης επικίνδυνων εξαρτημάτων εντός της συσκευής

- τη δυνατότητα εισχώρησης ξένων στερεών αντικειμένων στη συσκευή

- τη δυνατότητα εισχώρησης νερού στη συσκευή

και ταυτόχρονα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία αυτή. Έχει 2 αριθμούς, ο πρώτος δηλώνει την προστασία της συσκευής από εισχώρηση στερεών αντικειμένων και ο δεύτερος την προστασία από εισχώρηση νερού. Δείτε σχετικό πίνακα (IP Ratings Guide) στη συνημμένη φωτογραφία.


Αν και δεν είναι υποχρεωτικό για τον κατασκευαστή να ζητήσει δοκιμή και πιστοποίηση από αναγνωρισμένο οίκο δοκιμών, κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα επιθυμητό καθώς αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου και ότι έχει πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος έλεγχος.

 

Οι ΗΣΠΙΕ ηλεκτρικής εκκένωσης για χρήση σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να διαθέτουν αυξημένο επίπεδο προστασίας IP24.  Είναι γενικά γνωστές σαν συσκευές που διαθέτουν προστασία απέναντι στο πιτσίλισμα και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για χρήση σε αποθήκες ζωοτροφών, σε στάβλους κτλ.

Ο βαθμός IP2X (12.5mm Δοκιμή Δακτύλου) αντιστοιχεί στην μέγιστη βαθμολόγηση των συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης, καθ' όσον οι συσκευές αυτές διαθέτουν ανοίγματα, τα οποία συνήθως έχουν πλάτος 10-11 mm, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος των μυγών.

 

Οι συσκευές υψηλής τάσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με σκόνη διότι οι παραγόμενες σπίθες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη εάν η σκόνη είναι εύφλεκτη. 

Σε περιπτώσεις παρουσίας σκόνης, απαιτείται συνήθως επίπεδο προστασίας IP5X ή IP6X και επομένως οι συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης δεν είναι κατάλληλες για τους λόγους που αναλύθηκαν πιο πάνω.  Κατά συνέπεια, σε τέτοια περιβάλλοντα με σκόνη επιβάλλεται η χρήση ΗΣΠΙΕ με κολλητική επιφάνεια. Όταν υπάρχει πιθανότητα η συσκευή να καταβραχεί (IPX5) ή να εκτεθεί σε πίδακες νερού πλήρους ισχύος (IPX6) τότε απαιτείται η χρήση ΗΣΠΙΕ με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IPX5 ή IPX6.

 

Η αποτελεσματικότητα της προστασίας IP μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή, αναλόγως των στεγανοποιητικών και των μέσων σφράγισης ή άλλων εξαρτημάτων από σιλικόνη που χρησιμοποιήθηκαν, η ποιότητα των οποίων επιφέρει μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις της συσκευής. Έτσι ένα πιστοποιητικό από ανεξάρτητο οργανισμό, αποτελεί για τον κατασκευαστή μία απόδειξη ότι η συσκευή του πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.  

 

Συσκευές PestWest

Σε όλες τις συσκευές της PestWest (Chameleon, Sunburst, Sunburst TAB) χρησιμοποιούνται εξαρτήματα υψηλής ποιότητας τα οποία έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό προκειμένου να λάβουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση IP. Τα στεγανοποιητικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ποιοτικός αφρός με κλειστές κυψελίδες τύπου καουτσούκ και η χρήση σιλικονούχων μέσων σφράγισης ελαχιστοποιείται χάρις στον έξυπνο σχεδιασμό. Πολλά προϊόντα κατώτερης ποιότητας χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό σιλικονούχα μέσα σφράγισης, κάτι που σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας απέναντι στην εισχώρηση μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα ενώ μερικές φορές τα σιλικονούχα σφραγιστικά μέσα είναι ορατά στο κάλυμμα του περιβλήματος και μπορεί να καταστραφούν εάν η συσκευή ανοιχθεί για επισκευή κ.λπ.